Gældende vedtægter som pdf-fil:

 


Vedtægter for Hundslund Idrætsforening.

Gældende fra den 23. februar 2014.

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen Hundslund Idrætsforening (HIF) har hjemsted i 8350 Hundslund i Odder Kommune.
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at samle medlemmerne om idræt og socialt samvær.
Foreningens arbejde, gennem ledere, udvalg, trænere og hjælpere, er frivilligt og ulønnet. Drivkraften i foreningen er lysten til og glæden ved at skabe basis for sportsligt og socialt samvær for mennesker i alle aldre. Foreningen skal være et stærkt aktiv og gøre området attraktivt.

§ 3. Medlemskab
Alle aktive idrætsudøvere under Hundslund Idrætsforening er medlem af foreningen.
Alle med interesse i Hundslund Idrætsforening kan optages som passivt medlem.
Trænere er automatisk passive medlemmer.

Medlemskab gælder et år frem regnet fra sæsonstart.

Ledelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem af foreningen, hvis der findes anledning hertil. Anledningen til udelukkelse kan eksempelvis være manglende kontingentbetaling. Eksklusion sker grundet usømmelig opførsel (vold, uforsvarlig kørsel af spillere og andet). Ledelsen tager beslutning om eksklusion og udelukkelse ved simpelt flertal. Eksklusion og udelukkelse meddeles skriftligt til medlemmet.

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af ledelsen.

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 4. Årsmøde (generalforsamling)
Årsmødet er højeste myndighed. Det ordinære årsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Der indvarsles senest fire uger inden afholdelse. Dette sker ved lokale opslag og på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være indsendt skriftligt til ledelsen senest to uger før årsmødet finder sted.

Alle interesserede har adgang til det ordinære årsmøde.
Stemmeberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 14 år. For børn under 14 år, har den ene af forældrene stemmeret på barnets vegne. Ved flere børn kun én stemme.
Er forælderen selv medlem, har vedkommende således to stemmer.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare og har pligt til at modtage valg til ledelsen.

Dagsorden for det ordinære årsmøde er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Ledelsens beretning og vision for fremtiden fremlægges (herunder kort beretning fra de forskellige udvalg)
 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges og godkendes
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til ledelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt.

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

Der udfærdiges et referat over årsmødets beslutninger, referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter årsmødet.

Afstemninger skal ske skriftligt såfremt et medlem ønsker det. Valg til ledelsen, revisorer og suppleanter sker altid skriftlig, hvis der opstiller flere kandidater, end der er ledige poster. Kan der ikke findes en fuldtallig ledelse til årsmødet, suspenderes den, og der indkaldes til ekstraordinær årsmøde. I den mellemliggende periode fortsætter den siddende ledelse.
Skriftlig afstemning til ledelsen, revisorer og suppleanter sker ved prioriteret afstemning på stemmesedler, hvor hver stemmeberettiget kan skrive op til det antal kandidatnavne, der er på valg.

Hver stemmeberettiget kan på samme stemmeseddel ikke stemme mere end en gang på samme kandidat.

Ved valg af suppleanter afgør antallet af opnåede stemmer rækkefølgen for suppleanter. Kandidaten med flest stemmer er 1. suppleant og så fremdeles.

Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindeligt flertal.

Ekstraordinær årsmøde kan til enhver tid indkaldes af ledelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for ledelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær årsmøde skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. Det ekstraordinære årsmøde skal indvarsles to uger inden afholdelse. For så vidt angår krav til annoncering, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære årsmøde.

§ 5. Ledelse og revisorer
Ledelsen er ansvarlig for foreningens drift og udvikling og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Ledelsen består af 5 medlemmer, som har det overordnede ansvar for følgende hovedområder: Strategi og udvikling, økonomi, aktiviteter, årlige arrangementer og sponsorer.

Ledelsen konstituerer sig på et møde senest 14 dage efter årsmødet.

Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ledelsen fordeler selv hovedområder og opgaver mellem sig, herunder også hvem der varetager posten som foreningens formand.

Ledelsen har to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Medlemmer af ledelsen vælges for to år ad gangen, tre medlemmer er på valg i lige år, to medlemmer i ulige år. Revisorer vælges for to år ad gangen på årsmødet med halvdelen hvert år. Suppleanter vælges hvert år.

Hvervet som økonomiansvarlig (kasserer) kan ikke forenes med hvervet som formand. Revisorer må ikke være medlem af ledelsen.
Personer i ledelsen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg for en idrætsgren.

Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledelsen være til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Delegerede og lignende udpeges af Ledelsen.

§ 6. Udvalg
Under ledelsen skal der oprettes forskellige udvalg til faste idrætsaktiviteter og arrangementer samt til særlige opgaver.

Ledelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.

Udvalgene skal bestå af 2-5 personer, hvoraf én er formand for udvalget.

Det enkelte udvalg er ansvarlig for den daglige drift og udvikling af aktiviteter og opgaver inden for udvalgets område.

Udvalgene er budgetansvarlige, og har alene økonomisk kompetence indenfor det af ledelsen godkendte budget.

Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledelsen i henhold til forretningsordenen.
 
§ 7. Økonomi og regnskab
Ansvaret for foreningens økonomi påhviler den samlede ledelse. Foreningens økonomi administreres af foreningens økonomiansvarlige (kasserer). Foreningens regnskabsår går fra 1. april - 31 marts. Ledelsen skal udarbejde et årsregnskab, som skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift til årsmødet.

§ 8. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, når opløsningen vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende lovligt indvarslede årsmøder. Foreningens formue og ejendele placeres med behørigt tilsyn, til ny idrætsforening opstår.

Ved opløsning af forening tages der samtidig stilling til, hvem der fører tilsyn med formue og ejendele, samt hvem der tager beslutning om fordeling af foreningens formue og ejendele, hvis der ikke inden for 10 år etableres en ny idrætsforening.
 
Vedtaget på årsmødet d. 23. februar 2014.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Væsentlige ændringer ift. tidligere vedtægter:

 • Perioden for det årlige regnskab ændres fra 1/1-31/12 til 1/4-31/3
 • Tidspunktet for afholdelse af årsmødet (den årlige generalforsamling) flyttes fra at skulle holdes inden udgangen af februar måned til at skulle holdes inden udgangen af maj måned hver år. Næste ordinære årsmøde holdes inden udgangen af maj 2015
Baggrund for ændringer er, at ledelsen ønsker at regnskabsåret følger hele sæsoner for somme/vinter, da dette vil gøre det nemmere at samordne med de sæsonmæssige budgetter, som laves for de enkelte udvalg
Hundslund Idrætsforening